Kontakt

Agencja Nieruchomości "FORMAT"
Licencja Pośrednika nr 1384
84-240 Reda
ul. Gdańska 43

e-mail: anf@anf.pl

tel. 502 699 580
| Mieszkania | Domy | Działki budowlane | Ziemia rolna | Oferty nad morzem | Oferty nad jeziorem | Lokale użytkowe | Oferty najmu | Obiekty inne |


Oferta numer: 03/07/23

Typ ogłoszenia: Sprzedaż

Lokazlizacja: Kierzkowo

Powierzchnia: 1300 m2

Cena: 150000 zł

Cena za m2: 115.38 zł


Opis ogłoszenia:

Bardzo ładna działka letniskowo-siedliskowa 7 km do plaży na obrzeżu wsi Kierzkowo z rozbudowanymi funkcjami pod turystykę. Dojazd bardzo dobry. Uzbrojenie - prąd i wodociąg.

W aktualnym planie zagospodarowania przeznaczona jest pod;

UT,L – teren zabudowy usług turystyki (hotele, motele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, wynajem pokoi, kempingi, pola namiotowe), usług sportu i rekreacji oraz zabudowy letniskowej – rekreacji indywidualnej

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 113 WE WSI KIERZKOWO W GMINIE CHOCZEWO

1. NUMER TERENU: 2 2. POWIERZCHNIA: 0,37ha 3. PRZEZNACZENIE TERENU: UT,L – teren zabudowy usług turystyki (hotele, motele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, wynajem pokoi, kempingi, pola namiotowe), usług sportu i rekreacji oraz zabudowy letniskowej – rekreacji indywidualnej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami 4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA O PARAMETRACH INNYCH NIŻ USTALONE W PLANIE UZNANE ZA ZGODNE Z PLANEM: nie ustala się

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 5.1 zakaz lokalizacji nośników reklamowych, 5.2 dopuszcza się maksymalnie 2 szyldy o maksymalnej łącznej powierzchni 2m2 na działkę, 5.3 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9, 5.4 zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych,

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU: 6.1 linie zabudowy – zgodnie z przepisami, 6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20%; dopuszcza się wspólne bilansowanie maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni pozostałych części działki położonej w terenach: 1.MN,U oraz 3.RM, 6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki: 70%; dopuszcza się wspólne bilansowanie minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej działki z pozostałymi częściami działki położonymi w terenach: 1.MN,U oraz 3.RM, 6.4 intensywność zabudowy działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,4; dopuszcza się wspólne bilansowanie intensywności zabudowy działki z powierzchniami pozostałych części działki położonej w terenach: 1.MN,U oraz 3.RM, 6.5 wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 9m, (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice), 6.6 poziom posadzki parteru nad terenem – maksymalnie: 0,6m, 6.7 kształt dachu – dwuspadowy, z dopuszczeniem naczółków, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 40-45 stopni; dopuszcza się dachy dwuspadowe o symetrycznych kątach nachylenia połaci 22-25 stopni pod warunkiem zastosowania wysokiej ścianki kolankowej o wysokości: minimalnej – 0,8m, maksymalnej – 1,8m, 6.8 formy zabudowy – wolnostojące, 6.9 ilość budynków na działce – maksymalnie 1 budynek na każde rozpoczęte 1000m2 powierzchni działki; dopuszcza się dodatkowo realizację budynku gospodarczego lub garażu na każde rozpoczęte 1000m2 powierzchni działki, 6.10 maksymalna powierzchnia zabudowy 1 budynku: a) dla hoteli i pensjonatów – 250m2, b) dla pozostałych – 180m2, 6.11 minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1200m²; dopuszcza się wspólne bilansowanie z pozostałymi powierzchniami części działki położonej w terenach: 1.MN,U oraz 3.RM, 6.12 szerokość dojazdów: minimalnie 7m

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 113 WE WSI KIERZKOWO W GMINIE CHOCZEWO

1. NUMER TERENU: 3 2. POWIERZCHNIA: 0,57ha 3. PRZEZNACZENIE TERENU: RM – teren zabudowy zagrodowej w terenach rolnych 4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA O PARAMETRACH INNYCH NIŻ USTALONE W PLANIE UZNANE ZA ZGODNE Z PLANEM: nie ustala się

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO: 5.1 zakaz lokalizacji nośników reklamowych, 5.2 dopuszcza się maksymalnie 2 szyldy o maksymalnej łącznej powierzchni 2m2 na działkę, 5.3 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9, 5.4 zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych płytowych elementów betonowych,

6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU: 6.1 linie zabudowy: a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku planu, b) pozostałe – zgodnie z przepisami, 6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 20%; dopuszcza się wspólne bilansowanie maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni pozostałych części działki położonych w terenach: 1.MN,U, 2.UT,L oraz bezpośrednio sąsiadujących poza wschodnią, zachodnią i południową granicą planu, 6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej działki: 70%; dopuszcza się wspólne bilansowanie minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej działki z pozostałymi częściami działki położonymi w terenach: 1.MN,U, 2.UT,L oraz bezpośrednio sąsiadujących poza wschodnią, zachodnią i południową granicą planu, 6.4 intensywność zabudowy działki – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 0,4; dopuszcza się wspólne bilansowanie intensywności zabudowy działki z powierzchniami pozostałych części działki położonej w terenach: 1.MN,U, 2.UT,L oraz bezpośrednio sąsiadujących poza wschodnią, zachodnią i południową granicą planu, 6.5 wysokość zabudowy – minimalna: nie ustala się, maksymalna: 9m, (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice), 6.6 poziom posadzki parteru nad terenem – maksymalnie: 0,6m, 6.7 kształt dachu – dwuspadowy, z dopuszczeniem naczółków, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 40-45 stopni; dopuszcza się dachy dwuspadowe o symetrycznych kątach nachylenia połaci 22-25 stopni pod warunkiem zastosowania wysokiej ścianki kolankowej o wysokości: minimalnej – 0,8m, maksymalnej – 1,8m, 6.8 formy zabudowy – wolnostojące, 6.9 szerokość dojazdów: minimalnie 7m


Wstecz Drukuj Wyślij ofertę Wyślij wiadomość Kontakt z biurem