Kontakt

Agencja Nieruchomości "FORMAT"
Licencja Pośrednika nr 1384
84-240 Reda
ul. Gdańska 43

e-mail: anf@anf.pl

tel. 502 699 580
| Mieszkania | Domy | Działki budowlane | Ziemia rolna | Oferty nad morzem | Oferty nad jeziorem | Lokale użytkowe | Oferty najmu | Obiekty inne |


Oferta numer: 03/09/23

Typ ogłoszenia: Sprzedaż

Lokazlizacja: Kostkowo gm.Gniewino

Powierzchnia: 1151 m2

Cena: 115089 zł

Cena za m2: 99.99 zł


Opis ogłoszenia:

Bardzo atrakcyjna działka budowlana pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Położona jest przy drodze asfaltowej Wejherowo-Choczewo.

Plan zagospodarowania przestrzennego określa, że

§ 3. Ustalenia szczegółowe planu dla obszaru zainwestowania wsi przedstawia się na poszczególnych kartach terenu. 1. Karta terenu nr 01-MN

2. Przeznaczenie Funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Funkcje dozwolone: usługi komercyjne nie zakłócające funkcji mieszkaniowej, nie przekraczające 30% łącznej powierzchni użytkowej

3. Funkcje wyłączone Nie ustala się.

4. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1) intensywność zabudowy: max. 0,5 2) wysokość zabudowy: max. 8,5 m 3) procent zabudowy działki: max. 30% 4) powierzchnia zieleni: min. 50% 5) linie zabudowy nieprzekraczalne: 6,0 m od linii rozgraniczających drogi zbiorczej, dróg dojazdowych oraz dróg wewnętrznych oraz 12 m od lasu, 6) formy zabudowy: wolno stojąca, 7) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 30° - 45°; kalenica równoległa do drogi, z której projektuje się wjazd na działkę, 8) pokrycie dachówką ceramiczną lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorze czerwonym, brązowym lub czarnym, 9) poziom posadzki parteru max. 0,5 m nad poziomem terenu mierzonego od strony głównego wejścia do budynku

5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 1) wielkość działki, minimalna - 1000 m2 2) szerokość frontu działki, minimalna - 25.0 m, 3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego -0° - 180°, 4) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości - nie dotyczy,

6. Zasady dotyczące systemów komunikacji 1) dostępność drogowa: od drogi zbiorczej, dojazdowej lub wewnętrznej, 2) parkingi: zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej działki w ilości 2 mp na mieszkanie

7. Warunki wynikające z ochrony środowiska i przyrody 1) poziom hałasu przyjmuje się jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 2) zastosowanie środków doprowadzających poziom hałasu i wibracji do obowiązujących norm 3) zachowanie, uporządkowanie i pielęgnacja istniejącego drzewostanu 4) na terenach o spadkach powyżej 8% ograniczenie prowadzenia prac niwelacyjnych do miejsc lokalizacji budynków oraz niezbędnej infrastruktury drogowej, 5) na terenach o spadkach powyżej 8% wszystkie tereny niewykorzystane pod lokalizację budynków i niezbędnych ciągów komunikacyjnych przeznaczyć pod zieleń 6) ze względu na możliwość wystąpienia zagrożenia ruchami masowymi ziemi, w przypadku projektowania zabudowy na tych obszarach wyznaczonych na rys. planu, należy wykonać badania geologiczne gruntu. W przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia ruchów masowych ziemi należy w projekcie budowlanym przewidzieć sposób zabezpieczenia gruntu przed ich wystąpieniem.

8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej Nie dotyczy

9. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych Nie dotyczy

10. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów Nie dotyczy

11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Nie dotyczy

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu Nie dotyczy

13. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych

Uzbrojenie w prąd( SKRZYNKA NA DZIAŁCE) wodociąg, kanalizację i gaz. W sąsiedztwie nowe domy, sklep spożywczy, szkoła i przystanek PKS, stacja paliw oraz kościół.


Wstecz Drukuj Wyślij ofertę Wyślij wiadomość Kontakt z biurem