Kontakt

Agencja Nieruchomości "FORMAT"
Licencja Pośrednika nr 1384
84-240 Reda
ul. Gdańska 43

e-mail: anf@anf.pl

tel. 502 699 580
| Mieszkania | Domy | Działki budowlane | Ziemia rolna | Oferty nad morzem | Oferty nad jeziorem | Lokale użytkowe | Oferty najmu | Obiekty inne |


Oferta numer: 03/10/23

Typ ogłoszenia: Sprzedaż

Lokazlizacja: Mierzyno gm. Gniewino

Powierzchnia: 1255 m2

Cena: 109173 zł

Cena za m2: 86.99 zł


Opis ogłoszenia: Atrakcyjna działka pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położona przy trasie Wejherowo- Choczewo. Dojazd bardzo dobry. Uzbrojenie przy działce ; prąd i wodociąg. Plan zagospodarowania określa, że

10 MN ok. 4,0 ha

3 Przeznaczenie terenu Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

4 Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w myśl ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określonych w uchwale.

5 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego Na terenie 06 MN znajdują spadki terenu powyżej 15% – obowiązują ustalenia pkt. 3, § 6 uchwały.

6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Nie dotyczy. 7 Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

Obiekty małej architektury: dopuszcza się.

Nośniki reklamowe: dopuszcza się z wyjątkiem wielkoformatowych nośników reklamowych. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: dopuszcza się. Urządzenia techniczne: dopuszcza się modernizację, budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych niekolidujących z przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej Zieleń: dopuszcza się.

8 Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów

Linie zabudowy: jak na rysunku planu i zgodnie z § 11 uchwały. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 30%. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50%. Szerokość elewacji: nie określa się.

Wysokość zabudowy: nie więcej niż 8,5 m od poziomu terenu do kalenicy. Formy zabudowy: wolnostojąca, bliźniacza. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe; pokrycie dachu: nie określa się Kąt nachyleni połaci dachowej: 30° ÷ 45°. Dopuszcza się podpiwniczenie budynku.

9 Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych Nie dotyczy.

Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują. Minimalna powierzchnia działek dla zabudowy wolnostojącej – 1000 m2 , dla zabudowy bliźniaczej – 500 m2

Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie określa się. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza się scalenia działek.

11 Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

Dostępność drogowa: z terenów 01 KDZ i 09 KDW. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z pkt. 2, § 8 uchwały. Zaopatrzenie w wodę: z gminnej sieci wodociągowej, zgodnie z pkt. 1, § 9 uchwały. Zaopatrzenie w energię cieplną: z indywidualnych źródeł niskoemisyjnych, zgodnie z pkt. 2, § 9 uchwały

Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z pkt. 3, § 9 uchwały Odprowadzenie ścieków: docelowo do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z pkt. 4, § 9 uchwały. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z pkt.5, § 9 uchwały. Utylizacja odpadów stałych: po segregacji wywóz na składowisko odpadów za pośrednictwem specjalistycznych jednostek, zgodnie z pkt. 6, § 9 uchwały.

12 Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów Nie określa się.

13 Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji Nie dotyczy.

14 Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Nie określa się.


Wstecz Drukuj Wyślij ofertę Wyślij wiadomość Kontakt z biurem