Kontakt

Agencja Nieruchomości "FORMAT"
Licencja Pośrednika nr 1384
84-240 Reda
ul. Gdańska 43

e-mail: anf@anf.pl

tel. 502 699 580
| Mieszkania | Domy | Działki budowlane | Ziemia rolna | Oferty nad morzem | Oferty nad jeziorem | Lokale użytkowe | Oferty najmu | Obiekty inne |


Oferta numer: 03/22/23

Typ ogłoszenia: Sprzedaż

Lokazlizacja: Sasino k. ?eby

Powierzchnia: 2282 m2

Cena: 387940 zł

Cena za m2: 170 zł


Opis ogłoszenia:

Rewelacyjna, zielona i s??oneczna dzia??ka budowlana po domki na wynajem lub domy mieszkalne. Jest plan zagospodarowania. Pr?d i wodoci?g blisko dzia??ki.

Sasino to urocza wie?? nadmorska z wyj?tkow? przyrod? wok????. Do pi?knej , czystej im piaszczystej pla??y morskiej w Stilo jest ok 4 km ale nowoczesna ??cie??ka rowerowa jest w??a??nie na uko??czeniu. Dodatkow? atrakcj? jest latarnia morska i s??ynna restauracja "U Ewy". Wie?? jest spokojna, senna bez komercyjnych budek za??miecaj?cych ulice. Jest to miejsce dla ludzi szukaj?cych wypoczynku na ??onie natury , w pobli??u morza i przepienych las??w i wydm.

Plan przewiduje;

8MN_U,11MN_U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i us??ugow? us??ugi handlu o powierzchni do 100 m2 p.u.;
a)zasady podzia??u terenu na dzia??ki budowlane - minimalna powierzchnia dzia??ki budowlanej: - mieszkaniowej - 1000 m2, - mieszanej lub us??ugowej - 1500 m2;
b) dopuszczalne pokrycie dzia??ki zabudow? (poza terenem zieleni towarzysz?cej) - do 20 %,
c) dach stromy o nachyleniu od 40 dO 55°,
d) maksymalna wysoko??? zabudowy: - 12 m, 2,5 kondygnacji - dla zabudowy mieszanej, - 9 m, 1,5 kondygnacji dla zabudowy mieszkaniowej,
e) dopuszczalny poziom ha??asu w ??rodowisku jak dla teren??w przeznaczonych pod zabudow? rnieszkaniow? jednorodzinn?,
f) w przypadku zapewnienia przez inwestora wymaganego poziomu ha??asu dopuszcza si? lokalizacj? budynk??w zwi?zanych ze sta??ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m??odzie??y,
g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na dzia??ce (poza zieleni? towarzysz?c?) - 60 %,


Wstecz Drukuj Wyślij ofertę Wyślij wiadomość Kontakt z biurem