Kontakt

Agencja Nieruchomości "FORMAT"
Licencja Pośrednika nr 1384
84-240 Reda
ul. Gdańska 43

e-mail: anf@anf.pl

tel. 502 699 580
| Mieszkania | Domy | Działki budowlane | Ziemia rolna | Oferty nad morzem | Oferty nad jeziorem | Lokale użytkowe | Oferty najmu | Obiekty inne |


Oferta numer: 05/07/24

Typ ogłoszenia: Sprzedaż

Lokazlizacja: Bia??og??ra gm. Krokowa

Powierzchnia: 899 m2

Cena: 116870 zł

Cena za m2: 130 zł


Opis ogłoszenia:

UWAGA REZERWACJA !!! ALE S? JESZCZE DZIA?KI OBOK -6 SZT PO 150 Z?/M2 Rewelacyjna dzia??ka rolna po??o??ona na obrze??ach Bia??og??ry ok 1 km do pla??y. Dzia??ka rolna z zakazem zabudowy pod wykorzystanie rekreacyjne. Cz???? s?siednich dzia??ek jest zagospodarowana. Dojazd dobry. Zdj?cia autentyczne.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA

§ 14. Karty teren??w wydzielonych liniami rozgraniczaj?cymi, po??o??onych w jednostce A 1. KARTA TERENU: A.1.R, A.2.R, A.3.R

1) Oznaczenie literowo ?? cyfrowe i orientacyjna powierzchnia teren??w: A.1.R (obr?b Bia??og??ra) powierzchnia ok 5,77 ha; A.2.R (obr?b Bia??og??ra) powierzchnia ok 14,44 ha; A.3.R (obr?b Bia??og??ra) powierzchnia ok.15,46 ha;

2) Przeznaczenie teren??w: a) tereny rolnicze; b) dopuszcza si?: infrastruktur? techniczn? zgodnie z przepisami odr?bnymi dotycz?cymi grunt??w rolnych oraz ogrodzenia; c) zakazuje si?: lokalizacj? innych obiekt??w budowlanych ani??eli dopuszczono w lit.b);

3) Zasady ochrony i kszta??towania ??adu przestrzennego: obowi?zuj? ustalenia zawarte w § 5; 4) Zasady ochrony ??rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) tereny po??o??one s? w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz w granicach Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowi?zuj? ustalenia zawarte w § 6 ust.2; b) tereny A.1.R, A.2.R: w strefie 100 m i 200 m od granic rezerwatu przyrody ?Bia??og??ra? (oznaczonych na rysunku planu) obowi?zuj? zakazy, o kt??rych mowa w § 6 ust.5; c) teren A.3.R: w strefie 200 m od granic rezerwatu przyrody ?Bia??og??ra? (oznaczonej na rysunku planu) obowi?zuj? zakazy, o kt??rych mowa w § 6 ust.5; d) tereny A.2.R, A.3.R: w strefie 100 m od linii brzegu rzeki Bia??og??rska Struga (w terenie A.37.WS), oznaczonej na rysunku planu, obowi?zuj? wymogi wynikaj?ce z po??o??enia w granicach Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; e) dla wszystkich teren??w obowi?zuj? ustalenia zawarte w § 6 ust 6;

5) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytk??w oraz d??br kultury wsp????czesnej: a) tereny A.1.R i A.2.R: tereny po??o??one s? w strefie ochrony krajobrazowej zabytkowych wsi Bia??og??ra i Wierzchucino, w kt??rej obowi?zuj? ustalenia zawarte w 7 ust 1;

W ofercie 7 dzia??ek - tylko pierwsza dzia??ka w tej cenie.


Wstecz Drukuj Wyślij ofertę Wyślij wiadomość Kontakt z biurem