Kontakt

Agencja Nieruchomości "FORMAT"
Licencja Pośrednika nr 1384
84-240 Reda
ul. Gdańska 43

e-mail: anf@anf.pl

tel. 502 699 580
| Mieszkania | Domy | Działki budowlane | Ziemia rolna | Oferty nad morzem | Oferty nad jeziorem | Lokale użytkowe | Oferty najmu | Obiekty inne |


Oferta numer: 03/05/24

Typ ogłoszenia: Sprzedaż

Lokazlizacja: Sasino k. ?eby

Powierzchnia: 1328 m2

Cena: 184592 zł

Cena za m2: 139 zł


Opis ogłoszenia:

Rewelacyjna , zielona i s??oneczna dzia??ka pod budownictwo letniskowe, tylko 2.9 km do pla??y morskiej w Stilo. Jest plan zagospodarowania, dojazd dobry, uzbrojenie pr?d i wodoci?g na s?siedniej dzia??ce. Ulica Ja??owcowa.

Plan zagospodarowania przewiduje;

PRZEZNACZENIE TERENU: L,UT - teren zabudowy letniskowej - rekreacji indywidualnej, us??ug turystyki (pensjonaty, hotele, o??rodki wypoczynkowe, wynajem pokoi) oraz us??ug sportu i rekreacji, bez ustalania proporcji pomi?dzy funkcjami

. ISTNIEJ?CE PRZEZNACZENIE LUB SPOS??B ZAGOSPODAROWANIA O PARAMETRACH INNYCH NI?? USTALONE W PLANIE UZNANE ZA ZGODNE Z PLANEM: nie ustala si?

5. ZASADY OCHRONY I KSZTA?TOWANIA ?ADU PRZESTRZENNEGO:
5.1 zakaz lokalizacji no??nik??w reklamowych,
5.2 dopuszcza si? szyldy o maksymalnej ???cznej powierzchni 2m2 na dzia??k?,
5.3 stosuje si? zasady zawarte w pkt 6, 8,
5.4 zakaz stosowania ogrodze?? pe??nych i z prefabrykowanych p??ytowych element??w betonowych

6. ZASADY KSZTA?TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DZIA?KI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy - w tym od granicy istniej?cego lasu ewidencyjnego (poza granicami planu, jak na rysunku planu) - zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielko??? powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia??ki: 20%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dzia??ki:
a) dla pensjonat??w i hoteli: 50%,
b) dla pozosta??ej zabudowy: 70%,
6.4 intensywno??? zabudowy dzia??ki - minimalna: nie ustala si?, maksymalna: 0,4,
6.5 wysoko??? zabudowy:
a) dla pensjonat??w i hoteli - minimalna: nie ustala si?, maksymalna: 10,5m (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne; dopuszcza si? piwnice),
b) dla pozosta??ej zabudowy - minimalna: nie ustala si?, maksymalna: 9m (maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne; dopuszcza si? piwnice),
6.6 poziom posadzki parteru nad terenem - maksymalnie: 0,6m,
6.7 kszta??t dachu - dwuspadowy, z dopuszczeniem nacz????k??w, o symetrycznych k?tach nachylenia po??aci 40-45 stopni; dopuszcza si? dachy dwuspadowe o symetrycznych k?tach nachylenia po??aci 22-25 stopni pod warunkiem zastosowania wysokiej ??cianki kolankowej o wysoko??ci: minimalnej - 0,8m, maksymalnej - 1,8m,
6.8 formy zabudowy - wolnostoj?ce,
6.9 ilo??? budynk??w na dzia??ce: maksymalnie 1 budynek na ka??de 1000m2 powierzchni dzia??ki; dopuszcza si? dodatkowo realizacj? budynku gospodarczego lub gara??u,
6.10 maksymalna powierzchnia zabudowy 1 budynku:
a) dla pensjonat??w i hoteli - 250m2 ,
b) dla pozosta??ych - 180m2 ,
6.11 minimalna powierzchnia dzia??ki budowlanej: 1200m2,
6.12 szeroko??? dojazd??w: minimalnie 8m,
6.13 nale??y stosowa? formy architektoniczne nawi?zuj?ce do tradycji budowlanej regionu Pasa Nadmorskiego Kaszub P????nocnych

Do ceny trzeba doda? koszt udzia??u w drodze wewn?trznej w kwocie 5 tys z??


Wstecz Drukuj Wyślij ofertę Wyślij wiadomość Kontakt z biurem